Algemene voorwaarden Stekerblokkenshop

Artikel 1: Algemeen 

1.1Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van De Kantoorontwerpers BVen gelden specifiek voor de verkopen op www.stekkerblokkenshop.nl (hierna SBS), gevestigd in Utrecht. De Kantoorontwerpers BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30188775 

1.2Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van SBS. 

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst 

2.1Bestellingen kunnen via www.stekkerblokkenshop.nl of telefonisch worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond zal er per email een bevestiging worden verzonden. 

2.2Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. 

2.3SBS behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij SBS het financiële risico te groot acht om te leveren. 
Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling. 

2.4In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal SBS aangifte doen bij de politie. 

2.5De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat SBS de bestelling heeft geaccepteerd. 

2.6De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzenden kan SBS mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper. 

Artikel 3: Prijzen 

3.1De prijzen die worden gehanteerd zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en verzendingskosten. De verzendkosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag. 

3.2SBS kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. 
 

Artikel 4: Levering 

4.1Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst zijn vinden normaal gesproken binnen 5-7 werkdagen plaats (indien op voorraad is aangegeven op de betreffende pagina). De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Artikelen die op de internetpagina als “leverbaar” worden weergeven, hebben een algemene levertermijn van 5 tot 20 werkdagen. 

4.2SBS is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Echter kan SBS niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft SBS het recht de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren. Levertijden zijn mede afhankelijk van openingstijden van internationale toeleveranciers. SBS is bij overschrijding van de overeengekomen levertijd in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of extra kosten voorvloeiend uit de overschrijding van deze levertijd. 

4.3SBS heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. 

4.4Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 14 dagen gecrediteerd worden. 

4.5Indien een zending geweigerd wordt is SBS gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen. 
 

Artikel 5: Transport en risico 

5.1De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, door SBS bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreft transport/verzendingen worden uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de eventuele meerkosten daarvan te zullen dragen. 

5.2De koper dient bij aflevering te tekenen bij één van de bezorgers, voor het in ontvangt nemen van het pakket/ pallet. Aflevering is achter de voordeur op de begane grond. Dit kan de entree zijn.  

5.3De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangen contact op te nemen via het contactformulier op de website of telefonisch via telefoonnummer 0302482680. 

5.4Alle verzendingen worden door SBS verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door SBS gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over. 
 

Artikel 6: Betaling 

6.1De betalingsmogelijkheden zijn: 

  •  Betaling via iDeal 
  •  Betaling met Paypal 
  •  Vooruitbetaling 
  •  Achteraf betalen (*vraag naar de voorwaarden)

 

6.2Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SBS. De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat SBS het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen. 

6.3SBS behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen. 

6.4Indien koper met enige betaling in gebreke is, is SBS gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

6.5Indien koper de bestelling thuis heeft ontvangen en een stornering oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij SBS. Zodra dit niet het geval is zal SBS in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling onder voorbehoudt van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is. 
 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

7.1Afgeleverde artikelen blijven eigendom van SBS, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldoen. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering. 
 

Artikel 8: Garantie 

8.1De producten die door SBS, op de stekkerblokkenshop.nl website worden verkocht worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken geleverd.  

8.2De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen: 
• Er sprake is van normale slijtage. 
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. 
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht 
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid 
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten. 

8.3De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan SBS voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van SBS.  

Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken: 
• Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.  
• Het product dient binnen zeven (7) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.  
• Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.  
• In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden. 
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar SBS, zijn voor risico van de koper. 

8.4Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting. 

8.5SBS is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SBS. 
 

Artikel 9: Retournering 

9.1Een particuliere koper heeft gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen.  

9.2Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren. 

9.3Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en zoveel mogelijk in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en producten Daarnaast kunnen artikelen die op bestelling geproduceerd worden niet geretourneerd worden. Dit gaat om artikelen met een levertijd van 3/5 weken. 

9.4Een retourzending dient te allen tijde aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper. 

9.5Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door SBS worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten (indien van toepassing) van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper. 

Artikel 10: Productinformatie 

10.1SBS besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. SBS is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen. 

10.2Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop. 
 

Artikel 11: Privacy 

11.1SBS hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. SBS gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestellingen en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden. 

11.2Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door SBS niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is. 

11.3Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. 
 

Artikel 12: Geschillen 

12.1Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

12.2Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen. 

12.3Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.